PROJEKTY RPO WL

PROJEKTY RPO WL

 

Projekt pt. „Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim – dokończenie remontu konserwatorskiego” realizowany przez Parafię Prawosławną pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0062/19-00 z dnia 17.09.2020r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to 2,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE stanowi 1,5 mln zł.

W ramach projektu planujemy dokończenie remontu konserwatorskiego zabytkowej cerkwi w Tomaszowie Lubelskim (wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr A/1311), w tym zadania: roboty budowlano-konserwatorskie budynek cerkwi wewnątrz i na zewnątrz, system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, instalacja sterowania okien, prace konserwatorskie polichromii wewnętrznej.

Cerkiew zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta i stanowi lokalną atrakcję turystyczną, która dzięki realizacji inwestycji zostanie spięta w szlak turystyczny “Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.

W tym celu planuje się przygotowanie zunifikowanego w ramach szlaku, multimedialnego materiału informacyjnego – filmu przewodnickiego/przewodnika interaktywnego. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, turystów, środowisk związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa.

Głównym celem projektu jest pobudzenie rozwoju regionu poprzez wykorzystanie i uwypuklenie walorów lokalnego dziedzictwa kulturowego. Celem szczegółowym jest podniesienie atrakcyjności zabytku dla współtworzenia sektora turystyki kulturowej w Tomaszowie Lubelskim

.